Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van P.H.C. Telecom B.V. handelsregisternummer 17096277

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

 1. “PHC”: P.H.C. Telecom B.V., gevestigd te Eindhoven, handelsregisternummer 17096277.
 2. “de wederpartij”: de wederpartij van PHC.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door PHC gedane aanbiedingen, offertes, opdrachten, bestellingen en leveringen.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 3 - Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen PHC en de wederpartij komt pas tot stand op het moment dat de wederpartij de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, dan wel PHC de overeenkomst zonder voorafgaande opdrachtbevestiging heeft uitgevoerd.
 2. Indien PHC aan de wederpartij een opdrachtbevestiging heeft verzonden, geldt de inhoud daarvan als juist en volledig, tenzij de wederpartij binnen 7 (zeven) dagen schriftelijk reclameert.
 3. Alle offertes, aanbiedingen en prijslijsten van PHC zijn vrijblijvend.

Artikel 4 - Prijzen en prijsverhoging

 1. Alle prijzen zijn aangegeven in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Indien bepaalde kostprijsbepalende factoren, bijvoorbeeld valutakoersen, invoerrechten, verzekerings- en vrachttarieven, margeregelingen of aankoopprijzen wijzigen, is PHC gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien PHC de prijs binnen 3 (drie) maanden na het sluiten van de overeenkomst verhoogt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst door middel van een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, tenzij de prijsverhoging te gering is om de ontbinding te rechtvaardigen.

Artikel 5 - Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in euro’s, ofwel contant bij (af)levering, ofwel door storting of overmaking op een door PHC aangewezen bank- of girorekening binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Verrekening door de wederpartij is niet toegestaan, tenzij de wederpartij een consument is.
 3. Betalingen strekken eerst tot voldoening van verschuldigde kosten, daarna van rente en vervolgens van opeisbare hoofdsommen in de volgorde van hun ouderdom, ongeacht hetgeen de wederpartij met betrekking tot zijn betaling aangeeft.
 4. Ingeval het factuurbedrag niet op de vervaldag is voldaan, is de wederpartij in verzuim door het enkele verloop van de termijn, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de wederpartij vanaf de vervaldag aan PHC de geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag. Particulieren zijn in plaats van wettelijke handelsrente, wettelijke rente verschuldigd.
 5. Indien PHC incassomaatregelen treft, komen de buitengerechtelijke kosten – die gesteld worden op twee punten van de betreffende staffel van het toepasselijke gerechtelijke liquidatietarief – voor rekening van de wederpartij. PHC behoudt het recht de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.
 6. PHC heeft het recht vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling te verlangen.

Artikel 6 - Levering, levertijden en risico

 1. Opgegeven levertijden zijn slechts indicatief, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient PHC schriftelijk door de wederpartij in gebreke te worden gesteld. Levertijden worden verlengd met de tijd dat de wederpartij met de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Levertijden worden ook verlengd met de tijd dat de wederpartij met de uitvoering van enige verplichtingen jegens PHC later is dan overeengekomen, of door PHC redelijkerwijs verwacht kan worden.
 2. Indien een leveringstermijn is overeengekomen vangt deze aan op de datum waarop PHC de offerte heeft bevestigd.
 3. Indien sprake is van levering van zaken, vindt levering plaats door aflevering van deze zaken aan de wederpartij. Indien sprake is van levering van diensten, vindt levering plaats bij het ter beschikking stellen van de dienst. Bij levering gaat het risico over op de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij de zaken of diensten niet op de overeengekomen leveringsdatum afneemt, zal PHC de wederpartij vragen een tijdstip binnen 2 (twee) weken na de geplande aflevering aan te geven waarop de wederpartij de zaken of diensten alsnog zal afnemen. Indien de wederpartij niet of niet tijdig een datum doorgeeft waarop de wederpartij alsnog zal afnemen, heeft PHC het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat een ingebrekestelling is vereist, onverminderd het recht van PHC op vergoeding van schade.
 5. PHC is bevoegd de te leveren prestaties (deels) door derden te laten verrichten.
 6. PHC is bevoegd in gedeelten te leveren casu quo uit te voeren en de hierop betrekking hebbende deelbetalingen afzonderlijk te vorderen.
 7. In geval van gefaseerde dienstverlening kan PHC de uitvoering van diensten tot een volgende fase opschorten totdat de in de voorafgaande fase(n) geleverde prestaties door de wederpartij schriftelijk zijn geaccepteerd.
 8. Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of vertragen buiten de schuld van PHC, is PHC gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Ingeval van verkoop door PHC zal de eigendom van de verkochte zaken niet eerder overgaan dan op het moment waarop integraal aan PHC voldaan zijn:
  a. de door de wederpartij verschuldigde koopsom en het eventueel meerdere verschuldigde ter zake alle krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken en verrichte of te verrichten werkzaamheden;
  b. alle vorderingen wegens tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zodanige overeenkomst.
 2. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van PHC te bewaren.
 3. Ingeval de wederpartij jegens PHC enige verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, is PHC – zonder dat enige ingebrekestelling vereist is – gerechtigd de zaken terug te nemen. De wederpartij is verplicht hieraan medewerking te verlenen en machtigt PHC de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden, onverminderd het recht van PHC een volledige vergoeding voor geleden schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. Na terugneming zal de wederpartij, voor zover betaling heeft plaatsgevonden, worden gecrediteerd voor de marktwaarde, tot een maximum van de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met kosten die PHC door terugneming heeft gemaakt.

Artikel 8 - Ontbinding en opschorting

 1. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, zijn alle vorderingen van PHC op de wederpartij direct en volledig opeisbaar en is PHC bevoegd haar overige verplichtingen op te schorten of zonder voorafgaande ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorgaande laat alle overige rechten van PHC op grond van de wet of op grond van deze overeenkomst onverlet.
 2. Ook in geval:
  a. de wederpartij niet tijdig betaalt;
  b. de wederpartij niet op eerste verzoek van PHC vooruit betaalt of geen zekerheid verschaft;
  c. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of op enig onderdeel van de bezittingen of het vermogen van de afnemer beslag wordt gelegd;
  d. de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, verzoekt om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsaneringsregeling, of tot boedelafstand overgaat of zijn bedrijf verkoopt of liquideert;
  e. de wederpartij op enigerlei wijze in verzuim of in gebreke is met de vervulling van zijn betalingsverplichtingen of een van zijn verplichtingen jegens PHC niet of niet behoorlijk nakomt;
  f. de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  g. de wederpartij overgaat tot staking of overdracht van (een belangrijk gedeelte van) zijn bedrijf dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf.
  h. de wederpartij een onderhands akkoord aanbiedt;
  i. ingevolge enige wettelijke verplichting mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan;
  heeft PHC het recht om alle overeenkomsten met de wederpartij, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te beëindigen.
 3. PHC heeft in ieder geval het recht de uitvoering van andere lopende overeenkomsten met de wederpartij geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat voldoende zekerheid tot nakoming van deze overeenkomsten is gesteld.
 4. Bij beëindiging of opschorting van de overeenkomst door PHC, is PHC geen schadevergoeding verschuldigd aan de wederpartij.

Artikel 9 - Overmacht

 1. Van overmacht aan de zijde van PHC is sprake indien PHC na het sluiten van de overeenkomst – door omstandigheden die niet aan haar kunnen worden toegerekend – verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen of aan de voorbereiding daarvan te beginnen ten gevolge van bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, computerstoringen, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van PHC als bij derden van wie PHC de zaken moet betrekken, evenals bij opslag gedurende transport, al dan niet in eigen beheer en voorts door alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van PHC ontstaan.
 2. Zodra een onder lid 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal PHC daarvan mededeling doen aan de wederpartij.
 3. Indien nakoming door PHC tijdelijk onmogelijk is op grond van een overmacht opleverende omstandigheid, is PHC gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 4. Indien nakoming door PHC blijvend onmogelijk is, zal de wederpartij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden mits schriftelijk binnen 7 (zeven) dagen na kennisgeving aan PHC medegedeeld. De wederpartij is verplicht het reeds uitgevoerde van de overeenkomst van PHC af te nemen en daarvan de waarde aan PHC te vergoeden. Hetzelfde geldt wanneer de nakoming door PHC slechts tijdelijk onmogelijk is doch naar verwachting langer zal duren dan 3 (drie) maanden.
 5. PHC heeft in geval van ontbinding door overmacht geen recht op schadevergoeding.

Artikel 10 - Reclame en retournering van zaken

 1. De wederpartij is verplicht aanstonds na aflevering de ontvangen zaken te controleren met de opgegeven order en / of de bij de zending gevoegde afleverbon.
 2. Ingeval van reclamaties wegens verkeerd geleverde of verpakte zaken of zaken die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de wederpartij schriftelijk, vergezeld van de betrokken afleverbon, bij PHC moeten worden ingediend binnen 7 (zeven) dagen na aflevering.
 3. Mondelinge reclames en reclames welke worden ingediend na het verstrijken van de termijn als genoemd in lid 2 worden niet geaccepteerd.
 4. In geval van reclames worden de door PHC geleverde zaken uitsluitend retour gehaald, respectievelijk retour genomen nadat vooraf overleg met PHC heeft plaatsgehad. Het voorgaande is ook van toepassing indien PHC zich ermee akkoord verklaart dat zaken ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclame sprake is.
 5. Indien zaken zijn gemonteerd, gemonteerd zijn geweest of verwerkt, is reclame ongeacht op welke grond – het geval verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. In zodanige gevallen is PHC tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.
 6. Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, die daarbij eventueel voor PHC ontstaan, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.
 7. Indien sprake is van aan PHC ter reparatie geretourneerde zaken zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als zaken die aan de wederpartij geleverd zijn, met alle daaraan verbonden gevolgen, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 11 - Garantie

 1. Ter zake van door PHC (door)geleverde zaken verstrekt PHC geen extra garantie. Op deze zaken is slechts de door de fabrikant verstrekte garantie van toepassing.
 2. Ter zake van door of namens PHC ontwikkelde en aan de wederpartij geleverde software staat PHC in gedurende een periode van 3 (drie) maanden na levering.
 3. Gemelde gebreken aan software dienen reproduceerbaar te zijn, hetgeen inhoudt dat de wederpartij op het eerste verzoek van PHC of een door PHC in te schakelen derde het gebrek moet kunnen demonstreren.
 4. Onder de garantie op door of namens PHC ontwikkelde en aan de wederpartij geleverde software vallende gebreken, zullen door PHC of door een door PHC in te schakelen derde worden verholpen, door aanpassing of vervanging van de software.
 5. Ieder andere garantie en iedere herstel- of terugnemingplicht – voor zover deze niet volgt uit deze overeenkomst – is uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Het beweerdelijk niet nakomen door PHC van haar garantieverplichtingen ontslaat de wederpartij niet van de verplichtingen, die voor haar voortvloeien uit enige met PHC gesloten overeenkomst.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

 1. Behoudens de verplichting van PHC om in geval van schade aan de zaken, ontstaan voor aflevering, te zorgen voor kosteloze vervanging dan wel restitutie van de koopprijs, is PHC niet aansprakelijk voor door de wederpartij of door derden geleden of te lijden schade, tenzij de geleden schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PHC.
 2. De aansprakelijkheid jegens de wederpartij vervalt in elk geval indien de wederpartij PHC niet binnen 7 (zeven) dagen na ontdekking van het gebrek of na het tijdstip waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk hiervan op de hoogte heeft gesteld.
 3. De eventuele aansprakelijkheid van PHC voor schade van de wederpartij is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de desbetreffende zaken. PHC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
 4. PHC is niet aansprakelijk voor gevolgschade die de wederpartij of een derde ter zake van de diensten van PHC mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, immateriële schade en winstderving.
 5. PHC is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van beperkingen of uitvallen van het telecommunicatienetwerk.
 6. PHC is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van fouten in administratieve handelingen van haarzelf of van (door PHC ingeschakelde) derden.
 7. Indien PHC software heeft geleverd, is PHC nimmer aansprakelijk voor het zonder onderbreking of met gebreken werken van de programmatuur, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van PHC.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alleen de burgerlijke rechter van het arrondissement Roermond neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met dwingend recht. PHC mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren. Ten aanzien van particulieren gelden de wettelijke bevoegdheidsregels.

Artikel 14 - Slotbepalingen

 1. Wanneer PHC in voorkomende gevallen van één of meer van deze voorwaarden geen naleving vordert, kan daaruit niet worden afgeleid dat PHC van naleving van de overige voorwaarden afstand heeft gedaan, noch dat PHC in het vervolg geen stipte naleving van alle voorwaarden zou mogen vorderen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden door de wederpartij ofwel ten gevolge van een rechterlijke uitspraak nietig of niet van kracht zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (het Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 11 april 1980), is uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Indien deze algemene voorwaarden worden vertaald in een andere taal, zal bij een verschil van mening over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.

Gedeponeerd d.d. 17 februari 2011 ter griffie van de Rechtbank Roermond onder nummer 3/2011.